عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15073
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/09/7
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/8/8

‌تأييد انتخاب رييس دانشگاه شهيد چمران اهواز

‌(مصوب سيصد و هشتاد و پنجمين جلسه مورخ 75.8.8 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
‌وزير فرهنگ و آموزش عالي آقاي دكتر منصور سياري را به عنوان رئيس دانشگاه شهيد چمران اهواز پيشنهاد كرد و با آن موافقت شد.