عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15073
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/09/7
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/8/8

‌زمان قابل اجرا بودن مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي

(‌مصوب سيصد و هشتادو پنجمين جلسه مورخ 75.8.8 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
‌به دنبال پرسش دبير شوراي عالي در مورد زمان قابل اجرا بودن هر يك از مصوبات تصويب شد كه:
‌مصوبات شوراي عالي پس از ابلاغ از طرف دبير خانه قابل اجراست.