عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15073
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/09/7
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/8/8

‌تأييد هفت نفر از اعضاي كميسيون مشورتي

(‌مصوب سيصد و هشتادو پنجمين جلسه مورخ 75.8.8 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
‌اسامي اعضاي كميسيون مشورتي كه به استناد مصوب شماره .2500 دش مورخ 75.8.2 شوراي عالي از طرف وزراي چهار وزارتخانه و نهاد‌نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها و سازمان صدا وسيما و دانشگاه آزاد اسلامي معرفي شده بودند بدين شرح قرائت شد و به تصويب شوراي‌عالي رسيد.
1 ـ سيد عزت الله ضرغامي ‌نماينده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
2 ـ روح الله عالمي نماينده وزارت آموزش و پرورش
3 ـ سيد حسن امامي رضوي نماينده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
4 ـ علي اكبر صالحي نماينده وزارت فرهنگ و آموزش عالي
5 ـ حميد پارسانيا ‌نماينده شوراي مركزي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها
6 ـ مسعود ابوطالبي نماينده سازمان صدا و سيما
7 ـ محمد مهدي مظاهري نماينده دانشگاه آزاد اسلامي