عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15070
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/09/3
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/8/1

‌پيش بيني دوره تقويتي براي پذيرفته نشدگان در دوره پيش دانشگاهي سال 75

(‌مصوب سيصد و هشتادو چهارمين جلسه مورخ 75.8.1 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
‌مسائل نظام جديد آموزش و پرورش و مسابقه ورودي به دانشگاهها مجدداً مطرح شد و در اين باره ابتدا وزير آموزش و پرورش به تفصيل توضيح داد و‌سپس اعضاي شوراي عالي راجع ب مسائل موجود بحث كردند.
‌درباره حدود سي هزار نفري كه امسال در دوره پيش دانشگاهي پذيرفته نشده‌اند مقرر شد كه وزارت آموزش و پرورش براي اين عده دوره تقويتي پيش‌بيني كند و آنان را براي شركت در مسابقه ورودي پيش دانشگاهي سال 76 آماده كند.