عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15061
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/08/22
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/7/24

‌افزايش تعداد اعضاء كميسيون مشورتي شوراي عالي

(‌مصوب سيصد و هشتادو سومين جلسه مورخ 75.7.24 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
‌موضوع انتخاب اعضاي كميسيون مشورتي مطرح شد و شوراي عالي تصويب كرد كه تعداد آنان ‌موضوع تبصره 5 مصوبه شماره .3566‌د ش مورخ71.10.1 شوراي عالي) به هفده نفر افزايش يابد. هفت نفر از اين عده از معاونان وزارتخانه‌ها و سازمانها بدين شرح معرفي خواهند شد:
1 ـ سازمان صدا و سيما
2 ـ وزارت فرهنگ و آموزش عالي
3 ـ وزارت آموزش و پرورش
4 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
5 ـ دانشگاه آزاد اسلامي
6 ـ نهاد نمايندگي دفتر مقام معظم رهبري
7 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
‌ده نفر ديگر نيز بدين شرح انتخاب شدند ـ
1 ـ حسن ظهور 2 ـ علي محمد رنجبر
3 ـ فاضل لاريجاني 4 ـ احمد مسجد جامعي
5 ـ جمشيد جعفرپور 6 ـ نصرت الله ضرغام
7 ـ محمود ملاباشي 8 ـ سيد شهاب الدين صدر
9 ـ عبدالحسين روح الاميني 10 ـ محسن بكايي