عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15212
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1376/3/4
  • تعداد مواد:20
  • دستگاه مجری:[وزارت مسكن و شهرسازي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/12/22
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1376/2/16

‌اساسنامه شركت عمران و بهسازي شهري

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.22 بنا به پيشنهاد شماره 100.8632 مورخ 1375.6.10 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد تبصره 5) ماده 11)‌قانون زمين شهري ـ مصوب 1366 ـ اساسنامه شركت عمران و بهسازي شهري را به شرح زير تصويب نمود: