عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15209
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1376.2.31
مصوبه‌‌ شماره 204 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1375/10/1

‌راي ديوان عدالت اداري در مورد وظايف و مسئوليتهاي متصديان ارزياب در گمرك 1292)

هـ 182.75. 1375.10.22
‌تاريخ 75.10.1 شماره دادنامه 204 كلاسه پرونده 182.75
‌مرجع رسيدگي، هيأت ديوان عدالت اداري
‌شاكي ـ ‌آقاي اسماعيل باقريه
‌موضوع شكايت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعبه نهم هيأت تجديد نظر ديوان عدالت اداري
‌مقدمه ـ الف ـ شعبه نهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 460.65 موضوع شكايت آقاي شكراله عليدوست به طرفيت گمرك ايران به خواسته لغو حكم‌بركناري به شرح دادنامه شماره 422 ـ 69.7.10 چنين رأي صادر نموده است، حسب توضيحات نماينده گمرك ايران و ساير محتويات پرونده ترخيص‌كالاي مورد نظر با توجه به مجوز صادره از وزارت صنايع سنگين صورت گرفته و محتاج مطالبه مجوز از وزارت بازرگاني نبوده و در نتيجه آقاي شكراله‌عليدوست در اين زمينه مرتكب خطائي نشده است تا اطلاق عنوان مستخدم خاطي به او صادق باشد بنا به جهات فوق الذكر و اينكه اختيار اعمال‌مجازات توسط مقامات صالح منحصراًدرباره مستخدمين خاطي جائز است بركناري شاكي از خدمت كه مرتكب خطائي نشده و جاهت قانوني‌نداشته‌است و حكم صادره از طرف گمرك ايران در اين باب ابطال مي‌گردد. حكم به ورود شكايت شاكي در اين زمينه و تأييد استحقاق او به دريافت حقوق و‌مزاياي ايام بركناري از خدمت و احتساب آن جزء سوابق خدمت دولتي وي صادر مي‌شود. ب ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 603.72‌موضوع شكايت آقاي اسماعيل باقريه به طرفيت گمرك جمهوري اسلامي ايران به خواسته لغو حكم بركناري و ابطال آن و دريافت حقوق و مزاياي‌بركناري از خدمت و احتساب آن جزو سابقه خدمت دولتي به شرح دادنامه شماره 89 ـ 73.2.4 چنين رأي صادر نموده است، اعمال مجازات توسط‌مقامات صالح منحصراً درباره مستخدمين خاطي جايز است بركناري شاكي از خدمت كه مرتكب خطائي نشده است وجاهت قانوني نداشته و به علاوه‌در گزارش مذكور شاكي بدون اطلاع ازمقررات شناخته شده و مقصر اصلي دفتر صادرات شناخته شده لذا حكم صادره از طرف گمرك مبني بر بركناري‌شاكي به مدت يكسال ابطال مي‌گردد و حكم به ورود شكايت شاكي در اين زمينه و تأييد استحقاق او به دريافت حقوق ومزاياي ايام بركناري از خدمت‌و احتساب آن جزو سوابق خدمت دولتي وي صادر مي‌گردد. شعبه اول هيأت تجديد نظر ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ت 363.73.1 موضوع‌تقاضاي تجديد نظر گمرك ايران دفتر حقوقي و قضائي نسبت به دادنامه شماره 89 ـ 73.2.4 صادره از شعبه هفتم ديوان عدالت اداري درپرونده603.72 به طرفيت اسماعيل باقريه به شرح دادنامه شماره 916 ـ 74.11.11 چنين رأي صادر نموده است ـ اعتراض گمرك ايران دفتر حقوقي وقضائي‌به دادنامه شماره 89 ـ 73.2.4 صادره از شعبه هفتم ديوان عدالت اداري با توجه به بررسي لايحه ارسالي وارد تشخيص وبافسخ دادنامه معترض عنه‌حكم به رد شكايت صادر مي‌گردد.
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و يا حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و‌پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.