عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15200
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1376/2/20
  • دستگاه مجری:[رياست جمهوري][دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي]
مصوبه‌‌ شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي در تاریخ 1375/12/13
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1376/1/31

اصلاح اساسنامه هاي سازمانهاي منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم، چابهار و كيش

‌اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 1375.12.13 با توجه به اختيار تفويضي هيأت ويران ‌موضوع تصويب‌نامه‌شماره .16632ت 30 ه مورخ 1373.2.13) و به استناد بند "ب" ماده(4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1372 ـ تصويب نمودند:
‌مدت زير به عنوان بند "س" به ماده(8) اساسنامه‌هاي سازمان‌هاي منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم، چابهار و كيش، موضوع تصويب‌نامه‌هاي شماره.20119ت 55 ك مورخ 1373.4.26، .20120ت54ك مورخ 1373.4.26 و .20121ت 56ك مورخ 1373.4.26 اضافه مي‌شود ـ
"س ـ اتخاذ تصميم درباره واريز تمام يا قسمتي از سود ساليانه سهم سهامداران به حساب اندوخته‌هاي سازمان." اين اصلاحيه به موجب نامه شماره76.21.157 مورخ 1376.1.19 شوراي نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است.