عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 8 ـ

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است به منظور گسترش فرهنگ اقامه نماز، اقدامات زير را به عمل آورد:
‌الف ـ آن دسته از فيلمها، نمايشها و فعاليتهاي هنري اعم از شعر، نقاشي، سرود، مقاله، قصه، كه به تعميق و گسترش فرهنگ نماز پرداخته و بيانگر فلسفه نماز‌مي‌باشند، مورد حمايت قرار گرفته و تسهيلات لازم در اختيار توليدكنندگان آنها قرار گيرد و بهترين آثار مورد تشويق واقع شوند.
ب ـ صاحبان مطبوعات و مجلات، شعرا، نويسندگان و ناشران ترغيب شوند كه فرهنگ نماز را در آثار و نشريات خود مورد توجه قرارداده و به نشر و تعميق آن‌در جامعه بپردازند.
پ ـ در كليه كتابخانه‌هاي عمومي و تحت پوشش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي جايگاه ويژه‌اي براي كتب نماز اختصاص يافته و آثار منتشر شده درباره نماز،‌جهت استفاده علاقمندان جمع‌آوري شود.
ت ـ درباره موضوع نماز، هنري و مسابقات كتابخواني برگزار شود.
ث ـ تدابير لازم جهت پيش‌بيني محل مناسب و پاكيزه با امكانات لازم براي برگزاري نماز و نظافت و نگهداري آنها، در مهمانخانه‌ها ‌هتل‌ها) مهمانسرا و‌مهمانپذيرها، مراكز ايرانگردي و جهانگردي و به خصوص خوراك‌سراهاي ‌رستورانهاي) مستقر در جاده‌ها، اتخاذ شود.
ج ـ در طرح‌هاي جديد ساختماني مهمانخانه‌ها ‌هتل‌ها)، مهانسراها، مهمان‌پذيرها، مراكز ايرانگردي و جهانگردي، نمايشگاه‌ها و مراكز فرهنگي، هنري و‌گنجينه‌ها ‌موزه‌ها) فضاي لازم براي مسجد يا نمازخانه به صورت شاخص پيش‌بيني شود.
چ ـ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي با انجام مطالعات بين‌المللي در مورد نماز، ابتكارات و خلاقيتهاي موجود در ساير كشورهاي مسلمان درباره نماز را‌جمع‌آوري نموده و فرهنگ اقامه نماز را در سطح جهان با تهيه و ارسال كتاب،‌نوار، فيلم و جزوه‌هاي متناسب به هر كشور ترويج نمايد.


روابــــط صریـــــــــح