عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 7 ـ

وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظفند به منظور گسترش فرهنگ اقامه نماز اقدامات زير با به عمل آورند ـ
‌الف ـ بخشي از مطالب كتب و جزوات آموزش معارف اسلامي به ذكر فلسفه و راز و رمزهاي نماز اختصاص يابد.
ب ـ ساعات درسي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي به گونه‌اي تنظيم شود كه با فرارسيدن وقت نماز، نماز اقامه شود.
پ ـ بخشي از فعاليتهاي پژوهشي و تأليف پايان نامه‌ها دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري در رشته‌هاي ذيربط به پژوهش پيرامون نماز اختصاص يابد.
ت ـ در كليه مراكز آموزشي، درماني و بهداشتي و ساير واحدهاي تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، محل مناسب و پاكيزه‌اي با گنجايش كافي‌براي نماز اختصاص يافته و براي اقامه نماز توسط بيماران نيز تسهيلات لازم فراهم شود.
ث ـ سازمان بهزيستي كشور بخشي از جزوه‌هاي آموزشي مهدهاي كودك را به نماز اختصاص داده و به صورت تشريحي و تصويري خردسالان را با نماز آشنا‌سازند.