عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15187
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1376/2/3
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375

نظريه فقهاي شوراي نگهبان درخصوص ماده 252 قانون مجازات اسلامي


روابط زیرمجموعه