عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15187
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1376/2/3
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت دادگستري]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1375/12/12
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1375/12/26

قانون تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه