عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15187
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1378/2/3
  • تعداد مواد:45
  • دستگاه مجری:[وزارت نيرو]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/12/22
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1375/12/26

‌اساسنامه شركت سهامي آب استان چهارمحال بختياري

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.22 بنا به پيشنهاد شماره 8200.1 مورخ 1375.12.11 وزارت نيرو و به استناد قسمت دوم بند "م" تبصره 2) قانون‌بودجه سال 1375 كل كشور اساسنامه شركت سهامي آب استان لرستان را به شرح زير تصويب نمود: