عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15185
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1376/2/1
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت صنايع]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1375/12/19
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1375/12/22

قانون تاسيس صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك