عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15185
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1376/2/1
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت راه و ترابري]
  • یادداشت:موافقتنامه ضميمه قانون فوق داراي 18 ماده است.
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1375/12/22
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1375/12/8

قانون موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اوگاندا