عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15181
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1376/1/27
  • دستگاه مجری:[رياست جمهوري][دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375

اصلاحيه تصويبنامه شماره 109113/ت17543ك مورخ 1375/10/22

نظر به اينكه در سطر پنجم و ششم تصويبنامه شماره 109113/ت17543ك مورخ 1375/10/22 عبارت شركت «توسعه فراگير عمران خوزستان» به اشتباه «شركت توسعه فراگير و شركت عمران خورستان» تحرير شده است مراتب جهت اصلاح اعلام مي شود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه