عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15181
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1376/1/27
  • دستگاه مجری:[رياست جمهوري][دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي]
مصوبه‌‌ شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي در تاریخ 1375/12/13
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/12/28

تصويب نامه در خصوص ‌تعيين منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان

اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ 1375.12.13 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع‌تصويب‌نامه شماره 65.632ت 409 ه مورخ 1373.11.19) و در اجراي ماده(14) آيين‌نامه اجرايي بند "‌د" تبصره(25) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره .42890ت 15003ك مورخ 1374.3.23) تصويب نمودند:
‌منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان شامل پلاك‌هاي ثبتي(126)،(127) و(68) اصلي، موسوم به زواريان و سرفچگان واقع در بخش 9) قم، در محدوده‌اي به‌وسعت تقريبي دو هزار(2000) هكتار به شرح نقشه پيوست تعيين و سازمان "‌عمران و توسعه قم" وابسته به استانداري قم به عنوان سازمان مسئول منطقه‌مزبور تعيين گرديد.
‌حدود اختيارات سازمان مسئول ياد شده بر طبق تصويب‌نامه شماره .42890ت 15003 ك مورخ 1374.3.23 و اصلاحات بعدي آن و با رعايت قوانين و‌مقررات جاري كشور مي‌باشد.


روابــــط صریـــــــــح