عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

ماده 8 ـ

آن قسمت از اعتبارات عمراني که از محل بودجه عمومي دولت توسط بنياد مسکن انقلاب اسلامي به عنوان پيمانکار طرح که عمليات اجرايي آن عهده درا است ، تابع مقررات حاکم برنظام فني واجرايي کشور ميباشد.