عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

ماده 2 ـ

به منظور کاهش هزينه هاي غير ثابت وابسته وهزينه هاي سربار دراجراي طرحهاي عمراني وتسريع دربهره برداري ازظرفيتهاي ساختماني ، درصد حق الزحمه هر طرح با توجه به پراکندگي پروژه هاي مربوط درسطح کشور واعمال درجه پيچيدگي وسختي ساخت آنها که دراعتبار مصوب هر طرح لحاظ شده است ، حداکثر معادل 5/2)درصد تخصيص اعتبار هرطرح ميباشد.