عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15181
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1376/1/27
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي]
  • یادداشت:موافقت نامه ضميمه قانون فوق داراي 18 ماده است.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1375/11/28
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1375/12/22

قانون موافقتنامه همكاريهاي فرهنگي و آموزشي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدرال جمهوري نيجريه