عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15181
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1376/1/27
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1375/12/12
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1375/12/22

قانون الحاق يك بند و يك تبصره به ماده( 1) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب1363


روابط زیرمجموعه