عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15180
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1376/1/26
  • تعداد مواد:12
  • دستگاه مجری:[وزارت راه و ترابري]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/12/22

‌آيين‌نامه اجرايي ماده (63) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.22 بنا به پيشنهاد شماره 3637.11 مورخ 1375.4.2 وزارت راه و ترابري و به استناد ماده(63) قانون وصول برخي‌از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، آيين‌نامه اجرايي ماده مذكور را به شرح زير تصويب نمود:

‌ماده 1 ـ بهاي خدمات موضوع بند "‌الف" ماده مذكور به شرح جدول شماره [...ادامه]

‌ماده 2 ـ بهاي خدمات فرودگاهي و پروازي موضوع بند "ب" ماده مذكور به [...ادامه]

‌ماده 3 ـ مبناي محاسبه وزن هواپيما، وزن مندرج در گواهي‌نامه معتبر صلاحيت پرواز [...ادامه]

‌ماده 4 ـ كليه هواپيماهايي كه در مالكيت يا اجاره اشخاص حقيقي يا حقوقي [...ادامه]

‌ماده 5 ـ سازمان هواپيمايي كشوري با تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان [...ادامه]

‌ماده 6 ـ هواپيماهاي دولتي اعم از نظامي و غير نظامي كه حسب مجوزهاي [...ادامه]

‌ماده 7 ـ مديرتهاي ذيربط در فرودگاه‌هايي كه توسط مؤسساتي غير از سازمان هواپيمايي [...ادامه]

‌ماده 8 ـ در مواردي كه هواپيما بدون دلايل موجه قانوني يا بدون ضرورت [...ادامه]

‌ماده 9 ـ موارد زير از پرداخت عوارض مندرج در جدول شماره 2) پيوست [...ادامه]

‌ماده 10 ـ كليه دريافتهاي سازمان هواپيمايي كشوري بابت هزينه خدمات فرودگاهي و پروازي [...ادامه]

‌ماده 11 ـ وجوه حاصل از اجراي اين آيين‌نامه به حساب درآمدهاي مربوط نزد [...ادامه]

‌ماده 12 ـ شركتهاي حمل و نقل هوايي ايراني كه مركز فعاليتشان در ايران [...ادامه]

[امضاء]حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور

جدول ردیف خدمات ارایه شده بهای خدمات ارایه شده شرح وتوضیحات 1 مقامات و مهمانان و مسافران خارجی که از سالن اختصاصی [...ادامه]

جدول شماره 2 تو ضیح و استثناء بهای خدمات برای پرواز های داخلی بهای خدمات برای پرواز های بین المللی شرح خدمات ردیف محاسبه [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه