عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15180
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1376/1/26
  • تعداد مواد:5
  • دستگاه مجری:[وزارت بازرگاني][وزارت امور اقتصادي و دارايي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/12/26

تصويب نامه در خصوص ‌خريد كالاهاي مورد نياز دستگاه‌هاي دولتي و نيروهاي مسلح

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.26 بنا به پيشنهاد شماره 56.4989.18639 مورخ 1374.6.14 وزارت امور اقتصادي و دارايي، به منظور ساماندهي‌خريد كالاهاي مورد نياز دستگاه‌هاي دولتي و نيروهاي مسلح تصويب نمود.

1 ـ كليه دستگاه‌هاي دولتي و نيروهاي مسلح موظفند آن دسته از كالاهاي [...ادامه]

2 ـ سازمان تعاون مصرف شهر و روستا موظف است ظرف مدت 5 [...ادامه]

4 ـ كليه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي و واحدهاي توليدي تحت پوشش آنها [...ادامه]

5 ـ دستگاه‌هاي دولتي و نيروهاي مسلح مجازند پنجاه درصد 50%) بهاي كالاهاي [...ادامه]

6 ـ به دستگاه‌هاي دولتي و نيروهاي مسلح اجازه داده مي‌شود كه به [...ادامه]

[امضاء] اين تصويب‌نامه جايگزين تصويب‌نامه‌هاي شماره 122840 مورخ 1360.10.19 و شماره 34708 مورخ 1362.6.6 هيأت [...ادامه]

جدول ردیف نوع کالا واحد کالا 1 خود کار عدد 2 کاربن دستی بسته ماشینی بسته 3 سوزن دوخت بسته 4 سوزن ته گرد بسته 5 نوار چسب 36و72 یاردی حلقه 6 پایه نوار چسب عدد 7 ماشین دوخت دستگاه 8 لاک سفید غلط [...ادامه]

جدول شماره 2 ـ فهرست كالاهاي مورد نياز نيروهاي مسلح ردیف نوع کالا واحد کالا 1 دفتر کل جلد 2 دفتر معین جلد 3 دفتر ارسال مراسلات جلد 4 دفتر بایگانی جلد 5 دفتر بازرسی جلد 6 دفتر اندیکاتور جلد 7 دفتر کارتابل جلد 8 دفتر روزنامه جلد 9 دفتر حضور و غیاب جلد 10 چسب مایع عدد 11 نمراتور دستگاه 12 پر [...ادامه]