عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

ماده 11 ـ

درآمد حاصل از اجراي اين آئيننامه بايد به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري کل واريز شود.معادل وجوه واريزي فوق از محل اعتبار رديفهاي 503209و503208 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1376 کل کشور دراختيار وزارتخانه هاي فرهنگ وآموزش عالي وبهداشت، درمان وآموزش پزشکي قرار ميگيرد تادرجهت نگهداري وتجهيز ساختمانها وامکانات موجود دانشگاهها وموسسات آموزش عالي وپژوهشي هزينه گردد.