عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

ماده 8 ـ

درمواردي که مورد اجاره به اعتبار شخصيت مستاجر واگذار ميشود، بايد مباشرت مستاجر دراستفاده ازمنافع ورد اجاره دراجاره نامه قيد شود.