عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

ماده 5 ـ

دراجاره نامه بايد به صراحت قيد شود که مستاجر حق واگذاري مورد اجاره را کلا يا جزئا به غير ندارد.