عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

ماده 3 ـ

مدت اجاره ميتواند تاريخ پايان سال 1376 به صورت ماهانه ، روزانه، وساعتي باشد درهر صورت مدت اجاره بايد به صراحت دراجاره نامه قيد شود.