عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

ماده 2 ـ

ميزان اجاره بها بايد به نحوي تعيين شود که امکان تهييه محل ياوسيله مشابه با همان مال الاجاره درزمان انعقاد قرار داد فراهم باشد قيمت عادله روز).