عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15180
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1376/1/26
  • تعداد مواد:11
  • دستگاه مجری:[وزارت فرهنگ و آموزش عالي][وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1376/1/6

آئيننامه اجرايي بند «ه» تبصره (17) قانون بودجه سال 1376 كل كشور

هيئت وزيران درجلسه مورخ 1376/1/6 بنا به پيشنهاد شماره 3310 ـ 42/8494 ـ 102 مورخ 1375/12/23 56سازمان برنامه وبودجه ودراجراي بند(ه) تبصره(17) قانون بودجه سال 1376 کل کشور ، آئيننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1 ـ دانشگاهها وموسسات اموزش عالي وپژوهشي مي توانند ساختمانها ،اعم از اداري، مسکوني [...ادامه]

ماده 2 ـ ميزان اجاره بها بايد به نحوي تعيين شود که امکان تهييه محل [...ادامه]

ماده 3 ـ مدت اجاره ميتواند تاريخ پايان سال 1376 به صورت ماهانه ، روزانه، [...ادامه]

ماده 4 ـ اجاره نامه ميتواند رسمي يا عادي باشد.درصورت عادي بودن اجاره نامه بايد [...ادامه]

ماده 5 ـ دراجاره نامه بايد به صراحت قيد شود که مستاجر حق واگذاري مورد [...ادامه]

ماده 6 ـ درمورد اجاره ساختمانها ، کارگاهها، وآزمايشگاهها بايد ترتيبات لازم براي پرداخت بهاي [...ادامه]

ماده 7 ـ محل يا ديگر امکانات مورد اجاره بايد طي صورتجلسه اي با ذکر [...ادامه]

ماده 8 ـ درمواردي که مورد اجاره به اعتبار شخصيت مستاجر واگذار ميشود، بايد مباشرت [...ادامه]

ماده 9 ـ مال الاجاره بايد درشروع مدت مورد نظر ودرصورتيکه بيشتر از يک ماه [...ادامه]

ماده 11 ـ درآمد حاصل از اجراي اين آئيننامه بايد به حساب درآمد عمومي نزد [...ادامه]

[امضاء] معاون اول رييس جمهور ـ حسن حبيبي 0


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه