عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15180
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1376/1/26
  • دستگاه مجری:[رياست جمهوري][دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي]
مصوبه‌‌ شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي در تاریخ 1375/12/13
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1376/1/6

اصلاح مقررات امنيتي و انتظامي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران

‌اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1375.12.13 با توجه به ايراد رياست محترم مجلس‌شوراي اسلامي ‌موضوع نامه شماره 917ه ـ ب مورخ 1374.3.20) با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره .16632ت 30ه‌مورخ 1373.2.13) و به استناد بند(‌د) ماده(4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمودند:
‌بند(3) ماده(7) مقررات امنيتي و انتظامي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره .27116ت 93ك مورخ1373.8.22) حذف مي‌شود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه