عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15180
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1376/1/26
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/12/26

‌تصويب نامه راجع به اصلاحات تقسيماتي در استان اردبيل

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.26 بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.14470 مورخ 1375.12.26 وزارت كشور، به استناد ماده(13) قانون تعاريف و‌ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و در اجراي مواد(6) و(7) قانون ياد شده تصويب نمود:
‌اصلاحات تقسيماتي زير در استان اردبيل انجام شود:
‌الف ـ بخش سرعين به مركزيت شهر سرعين از تركيب دهستانهاي آبگرم و سبلان در تابعيت شهرستان اردبيل ايجاد و تأسيس شود.
ب ـ بخش كوراييم به مركزيت روستاي كوراييم از تركيب دهستانهاي يورتچي شرقي ـ مهماندوست و يورتچي غربي ايجاد و تأسيس شود.
ج ـ شهرستان نير به مركزيت شهر نير از تركيب بخش‌هاي زير در تابعيت استان اردبيل ايجاد و تأسيس شود.
1 ـ بخش مركزي به مركزيت شهر نير متشكل از دهستانهاي دوزسونخواجه و رضاقلي قشلاق.
2 ـ بخش كورائيم.