عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15178
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1376/1/24
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1375/12/19
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1375/12/26

قانون اصلاح ماده (84) قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه