عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15177
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1376/1/23
  • تعداد مواد:5
  • دستگاه مجری:[وزارت پست و تلگراف و تلفن][سازمان امور اداري و استخدامي كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/12/26

‌ضوابط پرداخت فوق‌العاده جذب در سازمان سنجش از دور ايران

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.26 بنا به پيشنهاد شماره .559‌د1. مورخ 1375.1.25 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد ماده(6)‌قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ ضوابط پرداخت فوق‌العاده جذب در سازمان سنجش از دور ايران را به شرح زير تصويب نمود:


روابــــط صریـــــــــح