عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15177
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1376/1/23
  • تعداد مواد:6
  • دستگاه مجری:[وزارت آموزش و پرورش][سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/12/26

‌آيين‌نامه اجرايي بند "‌و" تبصره( 8) قانون بودجه سال 1376 كل كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.26 بنا به پيشنهاد شماره 42.3301 ـ 102.8453 مورخ 1375.12.21 سازمان برنامه و بودجه به استناد بند "‌و"‌تبصره (8) قانون بودجه سال 1376 كل كشور، آيين‌نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه