عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15177
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1376/1/23
  • دستگاه مجری:[سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/12/26

تصويب نامه در خصوص ‌ضوابط پرداخت اضافه كار ساعتي كاركنان

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.26 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،‌تصويب نمود :
‌پرداخت هر نوع فوق‌العاده اضافه كار ساعتي در خارج از ساعات اداري با تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي با مقام مجاز از طرف ايشان با رعايت ضوابط ذيل به‌عمل خواهد آمد:
‌الف ـ ميزان اضافه كار ساعتي كاركنان بر مبناي هر ساعت معادل 175).1) حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و فوق‌العاده شغل كاركنان و حداكثر يكصد و بيست120) ساعت در ماه خواهد بود.
ب ـ پرداخت اضافه كار به كارگران و نيز آن دسته از دستگاه‌هاي اجرايي كه براي پرداخت فوق‌العاده اضافه كار داراي مقررات قانوني خاص مي‌باشند تابع قوانين‌مربوط خواهد بود.


روابــــط صریـــــــــح