عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15177
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1376/1/23
  • دستگاه مجری:[سازمان امور اداري و استخدامي كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/12/5

‌اصلاح آيين‌نامه استخدامي پيماني

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.5 بنا به پيشنهاد شماره .3302‌د مورخ 1373.5.25 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد ماده(6) قانون‌استخدام كشوري ـ مصوب 1345 ـ تصويب نمود:
‌متن زير به عنوان بند "ت" به ماده(12) آيين‌نامه استخدام پيماني ـ موضوع تصويب‌نامه شماره .52282ت 664 مورخ 1368.6.15 ـ اضافه مي‌شود:
"ت" ـ كمك هزينه عايله‌مندي و كمك هزينه اولاد به ميزان مقرر در ماده(9) قانون نظام هماهنگي پرداخت كاركنان دولت با رعايت شرايط مندرج در ماده‌مزبور".


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه