عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

[امضاء]

حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور
>‌فرم عملكرد تبصره 52 ـ تصويب‌نامه‌ها 1375 ـ جلد 2 ـ صفحه 443<
جدول ص 1190