عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 13 ـ

بانك مركزي موظف است ظرف يك ماه، بيست و پنج درصد 25%) سهم اعتبارات بخش مسكن را به تفكيك بانكها و استانها معين نمايد. اعتبارات‌فوق‌الذكر با معرفي وزارت تعاون در اختيار تعاوني‌ها مسكن قرار مي‌گيرد و گزارش عملكرد بانكها هر سه ماه يك بار به اطلاع وزارتخانه‌هاي تعاون و مسكن و‌شهرسازي خواهد رسيد.
‌جدول توزيع و دستورالعمل اعطاي اين اعتبارات به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد.