عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 12 ـ

نحوه استفاده از تسهيلات مالي موضوع تبصره 52) قانون بودجه سال 1376 كل كشور و آيين‌نامه آن، مطابق دستورالعملي خواهد بود كه توسط‌وزارت مسكن و شهرسازي ابلاغ مي‌شود.


روابــــط صریـــــــــح