عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 8 ـ

تعهد و پرداخت تا ده درصد 10%) از سود تسهيلات بانكي در بخش بهسازي مسكن روستايي كه در سال ياد شده در مرحله مشاركت مدني يا فروش‌اقساطي باشند، به مدت دوازده 12) سال مجاز مي‌باشد.