عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 5 ـ

طرح پيشنهادي ساخت انبوه مسكن طبق الگوي مصرف مصوب، توسط كميسيوني متشكل از سازمان برنامه و بودجه استان و سازمان مسكن و‌شهرسازي استان بررسي مي‌گردد و در صورت تأييد، از سوي سازمان مسكن و شهرسازي استان جهت انجام تعهد و پرداخت اعتبارات موضوع ماده 1) اين‌آيين‌نامه، به بانك عامل معرفي خواهند شد.