عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 2 ـ

بانك عامل در جهت اجراي اين تبصره در مورد دارندگان حساب پس‌انداز مسكن، بانك مسكن و در مورد سايرين، كليه بانكهاي كشور به استثناي‌بانكهاي توسعه صادرات و صنعت و معدن مي‌باشد.