عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 1 ـ

تعهد و پرداخت قسمتي از كارمزد تسهيلات بانكي در بخش مسكن حمايت شده كه مطابق الگوي مصرف مسكن مصوب شوراي عالي تعيين الگوي‌مصرف موضوع تبصره 52) قانون بودجه سال 1376 كل كشور احداث مي‌شوند و در سال ياد شده در مرحله مشاركت مدني يا فروش اقساطي مشاركتها‌مي‌باشند، به شرح جدول زير مي‌باشد ـ
نحوه ساخت ميزان کمک سود


گروههای استفاده کننده انبوه سازان سازندگان انفرادی
دارندگان حساب پس انداز مسکن تا8% تا6%
سایرین تا7% تا5%

‌تبصره ـ كارمزد تسهيلات مربوط به جانبازان، خانواده شهدا و آزادگان، به شرح مذكور در ماده 10) اين آيين‌نامه تعيين مي‌شود.


روابــــط صریـــــــــح