عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15177
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1376/1/23
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1375/11/28
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1375/12/19

قانون يكسان سازي برخي از مواد قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و قانون ارتش جمهوري‌اسلامي ايران


روابط زیرمجموعه