عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15177
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1376/1/23
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران]
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1375/12/19
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1375/12/8

قانون اصلاح ماده( 16) قانون حقوق و مزاياي مستمر، پس‌انداز ثابت، حق بيمه و بيمه درماني مشمولين قانون ارتش‌جمهوري اسلامي ايران


روابط زیرمجموعه