عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15175
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1376/1/20
  • دستگاه مجری:[سازمان امور اداري و استخدامي كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/12/12

اصلاح آيين‌نامه فوق‌العاده‌هاي بدي آب و هوا، محروميت از تسهيلات زندگي و محل خدمت

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.12 بنا به پيشنهاد شماره .874م3. ـ د مورخ 1375.5.31 سازمان امور اداري و استدخايم كشور و به استناد ماده(7)‌قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه