عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌د ـ

روستاها شيداصفهان و هادي‌آباد از دهستان قاقازان شرقي بخش مركزي شهرستان تاكستان منتزع شده و به دهستان اقبال غربي تابع بخش مركزي شهرستان‌قزوين ملحق شوند.