عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15175
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1376/1/20
  • دستگاه مجری:[وزارت مسكن و شهرسازي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/12/22

تصويب نامه راجع به لغو مصوبه شماره 1748/ت43ه مورخ 1371/2/13

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.22 بنا به پيشنهاد شماره 100.6435 مورخ 1375.5.3 وزارت مسكن و شهرسازي، تصويب نمود:
‌تصويب‌نامه شماره .1748ت 43ه مورخ 1371.12.13 لغو مي‌شود.