عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15175
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1376/1/20
  • تعداد مواد:12
  • دستگاه مجری:[سازمان امور اداري و استخدامي كشور][سازمان تبليغات اسلامي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/12/22

‌آيين‌نامه اجراي قانون شمول قانون استخدام كشوري به كاركنان سازمان تبليغات اسلامي

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.22 بنا به پيشنهاد شماره .4336‌د مورخ 1375.7.14 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره 5)‌ماده واحده قانون شمول قانون استخدام كشوري به كاركنان سازمان تبليغات اسلامي ـ مصوب 1375 ـ آيين‌نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب‌نمود:


روابــــط صریـــــــــح