عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15175
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1376/1/20
  • تعداد مواد:3
  • دستگاه مجری:[وزارت بازرگاني][وزارت صنايع][وزارت نفت][سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در تاریخ 1375/12/12

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در مورد وضعيت توليد و نحوه توزيع روغن موتور توليدي داخل

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و استناد‌تصويب‌نامه شماره .40214ت 287ه مورخ 73.7.23 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
‌در جلسه مورخ 75.12.12 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار، موضوع وضعيت توليد و نحوه توزيع روغن موتور توليدي داخل مطرح و موارد ذيل به تصويب‌رسيد: